meer

Onze opvang

Dagopvang

Dagopvang is opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Aansluiting thuissituatie

In ons kinderdagverblijf kan uw kind op zijn/haar eigen niveau spelen, zich optimaal ontwikkelen en de wereld om zich heen ontdekken. Natuurlijk hoort hier ook de dagelijkse verzorging bij. Ons uitgangspunt is zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de thuissituatie. Dat geldt voor de inrichting van de gebouwen, de groepssamenstelling, onze werkwijze en de dagindeling.

Stamgroepen

Binnen onze opvang wordt gebruik gemaakt van stamgroepen. Dit versterkt het gevoel van herkenbaarheid en emotionele veiligheid voor de kinderen. De verschillende stamgroepen zijn huiselijk ingericht en het materiaal en meubilair zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase van de kinderen in de stamgroep. Kinderen volgen in hun stamgroep een dagritme en komen gedurende de dag dezelfde volwassenen en kinderen tegen. Afhankelijk van de omvang van het kindcentrum, het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang, zijn er voor bepaalde leeftijdsgroepen één of meerdere stamgroepen beschikbaar:

  • Stamgroepen voor 0-2 jarigen;
  • Stamgroepen voor 0-4 jarigen;
  • Stamgroepen voor 1-4 jarigen;
  • Stamgroepen voor peuteropvang voor 2-4 jarigen;
  • Stamgroepen voor 3-4 jarigen;
  • Stamgroepen voor 0-13 jarigen;
  • Stamgroepen voor 4-13 jarigen.

Bij de indeling van de groepen wordt erop gelet dat het individuele kind voldoende aansluiting vindt bij leeftijdsgenootjes en dat de samenstelling van de groep recht doet aan het ontwikkelingsniveau van het kind.

Wennen aan onze opvang

Een nieuwe omgeving is natuurlijk even wennen voor kinderen. Zij moeten zich langzaam maar zeker vertrouwd en thuis gaan voelen bij ons. Daarom krijgt ieder kind de mogelijkheid om eerst te komen wennen. De duur van de gewenningsperiode wordt per kind bepaald en wordt in goed overleg met de ouders/verzorgers afgesproken.

Ieder kind wordt gezien en gevolgd

Om de ontwikkeling van het kind nauwlettend te volgen en documenteren, hanteren wij het CITO kindvolgsysteem. Ieder kind wordt halfjaarlijks individueel geobserveerd en geregistreerd door een pedagogisch medewerker. De pedagogisch medewerker wordt hierin ondersteund door een jeugdverpleegkundige van de GGD. U kunt zich twee keer per jaar inschrijven voor een 10-minutengesprek met de pedagogisch medewerker. U kunt dan de  bevindingen uit het kindvolgsysteem bespreken.

Opendeurenbeleid

Uw kind leert spelenderwijs en in zijn eigen tempo het hele kindcentrum kennen. Wij maken hierbij gebruik van het opendeurenbeleid: buiten de eigen stamgroep om komen kinderen van verschillende leeftijden, ook broertjes en zusjes, elkaar gedurende de dag regelmatig tegen. Wij denken dat kinderen het beste samen én spelenderwijs leren. Daarom trachten wij zoveel mogelijk in te spelen op de individuele behoeften en wensen van elk kind binnen de totale groep: 'Samen als het kan, apart als het moet!'

Divers aanbod aan activiteiten

Tenslotte onderscheidt Columbus Junior zich door een grote diversiteit aan activiteiten aan te bieden. Kinderen krijgen, naast de activiteiten die al op de vestiging plaatsvinden, regelmatig muziekactiviteiten of peutergym. Ook een bezoekje aan de kinderboerderij, een uitje naar de speeltuin of een kookactiviteit behoren tot ons gevarieerde aanbod. De activiteiten worden uitgevoerd door middel van voor- en vroegschoolse educatie.

  bekijk onze dagopvang vestigingen